پروژه سنگ بازالت در کره - سنگ بازالت ماکو

پروژه سنگ بازالت در کره

پروژه سنگ بازالت در کره توسط تیم حرفه ای سنگ بازالت ماکو اجرا شده است. 

 پروژهدیوار ساختمان در کره 
نوع سنگسنگ بازالت
رنگ بازالتمشکی
شرکت اجرا کنندهسنگ بازالت ماکو